14.10.09

4.8 À rezoud

Ti Malis te kompose situasyo kote yo te pale sou flè.

Rezou situasyon yo, kite tras demach w.


Tom te keyi 12 flè, te gen 7 fle jòn enpi lòt flè yo te rouj .

Kombyen flè rouj nou gen?
Repons : nou gen ___ flè rouj.


Iyè Caroline te bay Maria 5 magerit, jodi a li bay 5 magerit plis pase iyè.Kidonk kombyen margerit te bay Lea Jodi a?
Repons: Sophie te bay Lea ___ margerit.


Luc ak Sara te keyi 14 mango an tou.

Luc te keyi mem kantite mango ak Sara.

Kombyen mango luc te keyi?
Repons : Luc te keyi ___ mango

Ki kantite mango Sara te keyi deja?
Repons : Sara te keyi ___mango.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire